Terug naar de hoofdpagina van de website: klik hier

 

Stichting WaterMonumenten

 

Oprichting

De stichting Watermonumenten is opgericht op 2 april 2007 en ingeschreven in het handelsregister van de kamer van Koophandel Oost-Nederland onder nummer 08158241.

 

ANBI-verklaring en fiscaal nummer

De stichting is een door de Belastingdienst erkende goede-doelen-stichting (ANBI).

Het fiscaal nummer van de stichting is 8178.33.671

 

 

Doelstelling conform artikel 2 van de statuten

1. De stichting stelt zich ten doel:

-Bij een zo breed mogelijk publiek de belangstelling te wekken voor de onderlinge samenhang waarin scheepvaart, vaarwateren, waterwerken als sluizen en bruggen, werven, havens en kades, alsmede de gebouwde omgeving in landschap, steden en dorpen zich in het verleden ontwikkeld hebben.

-Bijdragen te leveren aan het behoud van dit erfgoed.

-Het levend houden van de samenhangende geschiedenis van deze varende, gegraven en gebouwde monumenten.

En voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Onder scheepvaart wordt verstaan (zeilende) vrachtvaart, beurtvaart, pontveren, vaaractiviteiten van boeren, rietsnijders en dergelijke, binnenvisserij en alle andere soorten van scheepvaart op de Nederlandse binnenwateren.

 

2. De stichting kan haar doel o.a. verwezenlijken door:

-Het ontwikkelen van een visie op de (regionale) historische scheepvaart in de onder de doelstelling genoemde context, alsmede op aspecten en onderdelen daarvan en deze visie te presenteren met behulp van alle geschikte presentatiemiddelen.

-Het organiseren van vaste en tijdelijke exposities.

-Het organiseren van en bijdrage leveren aan evenementen, manifestaties, lezingen, congressen en symposia.

-Het verzorgen van publicaties.

-Het (laten) verrichten en stimuleren van onderzoek.

-Het vervaardigen van educatief materiaal en het ontwikkelen van educatieve activiteiten.

-Het onderhouden van contacten en samenwerkingsverbanden met alle daartoe in aanmerking komende instellingen, organisaties, stichtingen, verenigingen,overheden,enzovoorts.

-Het (zo nodig) verwerven (alleen of samen met derden) van watermonumenten.

-Het verrichten van alle handelingen en werkzaamheden die het realiseren van de doelstelling bevorderen en de toepassing van bovengenoemde middelen ondersteunen.

 

3. De stichting is niet gericht op het maken van winst

 

Bestuur

Edu van de Velden, voorzitter

Cyril Husmann, secretaris/penningmeester

Nelly Derksen

Melgert Spaander

 

Postadres:

Walstraat 17, 7201 EJ Zutphen

Tel 06 2244 8517 of 06 5361 7424

Email: info@watermonumenten.nl

 

Terug naar de hoofdpagina van de website: klik hier